OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania osobných údajov na tejto webstránke je ich využitie pre rezerváciu služieb prevádzkovateľa a elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je Ing. Peter Šťastný, Nemocničná 1945/19, 02601 Dolný Kubín. IČO 52158829. Tel. 0948 164 467, e-mail: virtualnarealitadk@gmail.com. Dotknutou osobou je záujemca o služby prevádzkovateľa.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na rezerváciu služieb alebo elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom. Ak záujemca o služby neposkytne všetky požadované osobné údaje prevádzkovateľovi, môže to mať za následok neumožnenie rezervácie služieb.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na rezerváciu služieb.

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby sú v informačnom systéme prevádzkovateľa uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje môžu byť pre účely rezervácie poskytnuté tretím stranám - spoločnosti, ktorá prevádzkuje rezervačný systém prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sa nezverejňujú.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v systéme prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov dotknutej osobe je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže žiadať vymazanie jej osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Dotknutá osoba môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby môže byť nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti prevádzkovateľa na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude dotknutá osoba žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou / faktúrou, jej žiadosť môže byť zamietnutá.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Dotknutá osoba má právo namietať, ak sa jej osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jej osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách prevádzkovateľa).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie rezervačného systému môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení dotknutej osoby malé dátové súbory - cookies, vďaka ktorým si webstránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Informačný systém prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení dotknutej osoby a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Dotknutá osoba môže všetky súbor cookies uložené v jej zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude dotknutá osoba pri opakovanej návšteve webstránky prevádzkovateľa pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webstránky nemusia byť funkčné.